Schoolopleidingsteam

  Elke school heeft een opleidingsteam bestaande uit werkplekbegeleiders, schoolopleiders, de instituutsopleider en portefeuillehouder van de school. Dit noemen wij het ‘Opleidingsteam per school’.

Takenpakket

 • Monitoren van de stand van zaken ten aanzien van het opleiden in de school.
 • Vaststellen van het activiteitenplan en de jaarkalender van de school en de gezamenlijke uitvoering hiervan.
 • Opstellen van ontwikkelpunten naar aanleiding van de jaarlijkse interne visitatie en het evalueren de voortgang.
 • Dragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het opleiden binnen de school.
 • Regelmatig in contact zijn en blijven over het opleiden binnen de school met portefeuillehouder/leidinggevende/directie.
 • Aanleveren van studenten-, starters-, en zij-instroomaantallen aan het Programmateam.

Activiteiten

Jullie nemen deel aan:

 • Opleidingsteambijeenkomsten
 • Interne visitatiebijeenkomsten
 • Waarborggroepbijeenkomsten
 • Bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders

Werkplekbegeleider

Een werkplekbegeleider is een ervaren leraar die in de school betrokken is bij het individueel leren op de werkplek.

Profiel

 • Je bent een ervaren leraar met minimaal 3 jaar werkervaring in het onderwijs.
 • Je hebt de werkplekbegeleiderstrainingen afgerond.
 • Je bent enthousiast over het vak! Je straalt dit uit en inspireert zo de leerlingen én leraren.
 • Je bent je bewust van je voorbeeldrol als leraar.
 • Je bent in staat een krachtige leeromgeving te creëren, afgestemd op de leerbehoeften.
 • Je voelt je betrokken bij het Samen Opleiden.

Takenpakket

 • Je observeert de aankomende en startende leraar.
 • Je evalueert en reflecteert samen.
 • Je voert coachingsgesprekken.
 • Je geeft ontwikkelingsgerichte feedback
 • Je verdiept je in het leertraject en de bekwaamheidseisen van aankomende en startende leraren.
 • Je draagt actief bij aan de Opleidingsschool in nauwe samenwerking met de andere begeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.
 • Je volgt minimaal eens in de drie jaar een cursus gericht op je professionalisering als begeleider.

Activiteiten

Je neemt deel aan:

 • Driehoeksgesprekken waar afspraken gemaakt worden over ontwikkeldoelen, ondersteuning en voorwaarden.
 • Werkplekbegeleiderbijeenkomsten, inclusief intervisie.
 • Werkoverleg op school met betrekking tot de begeleiding.

Schoolopleider

Een schoolopleider is een ervaren leraar die nauw betrokken is bij het begeleiden en opleiden van aankomende en startende leraren en werkplekbegeleiders. We streven naar
minimaal twee schoolopleiders per locatie in het VO en één tot twee (bovenschoolse) schoolopleider(s) in het PO.

Profiel

 • Je bent een ervaren leraar met minimaal 3 jaar werkervaring in het onderwijs.
 • Je neemt deel aan de basis- en verdiepingscursus voor schoolopleider.
 • Je behaalt je VELON-registratie en zorgt voor herregistratie.
 • Je bent inhoudelijk sterk: je vertaalt de missie en visie van Esprit Scholen naar de praktijk.
 • Je bent de schakel tussen de school en het opleidingsinstituut.
 • Je maakt onderdeel uit van het Opleidingsteam Esprit-breed.

Takenpakket

 • Je begeleidt werkplekbegeleiders, aankomende en startende leraren.
 • Je voert reflectie- en evaluatiegesprekken.
 • Je bent verantwoordelijk voor een uitdagende, veilige en ontwikkelingsgerichte leeromgeving.
 • Je voert flitsbezoeken en lesbezoeken uit.
 • Je bent samen met de instituutsopleider verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de schoolgroep- en intervisiebijeenkomsten.
 • Je werkt samen met de portefeuillehouder en leidinggevende van je school.
 • Je werkt samen met collega’s in het Opleidingsteam Esprit en in een Waarborggroep.
 • Je coördineert vraag en aanbod van opleidingsplaatsen, de werving, selectie en plaatsing én de kwaliteitsborging.
 • Je bewaakt de kwaliteitsontwikkeling van het Samen Opleiden & Inductie.

Activiteiten

Je neemt deel aan:

 • Activiteiten van het Opleidingsteam Esprit.
 • Waarborggroepbijeenkomsten.
 • Netwerkbijeenkomsten, zoals het VELON-kennisnetwerk van lerarenopleiders.

Instituutsopleider

De lerarenopleider van het instituut (instituutsopleider) is de verbindende factor tussen het instituut en de school waar de aankomende leraar stage loopt. In deze rol wordt het Samen Opleiden vanuit instituut en school voor de aankomende leraar concreet. 

De instituutsopleider fungeert als procesbegeleider en kan ook de beoordelaar van de aankomende leraren zijn. De instituutsopleider is op de hoogte van de werkwijzen, afspraken en actuele ontwikkelingen binnen Opleiden met Esprit en participeert actief in het Esprit Opleidingsteam. De instituutsopleider heeft een didactische bevoegdheid of onderwijskwalificatie en is specifiek geschoold in het begeleiden en beoordelen van (aankomende) leraren. De instituutsopleider faciliteert en neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten op het gebied van pedagogiek en didactiek, beleidsbijeenkomsten en andere activiteiten rond het Samen Opleiden.


Portefeuillehouder

De portefeuillehouder is - als afdelingsleider of directeur - verantwoordelijk voor het realiseren en door ontwikkelen van de vier waarborgen ‘Samen Opleiden & Inductie’ binnen de eigen school.

Profiel

 • Je bent inhoudelijk en organisatorisch in staat om de missie, visie en ambitie van Opleiden met Esprit te vertalen naar de eigen school met inachtneming van de Esprit-breed vastgestelde beleidsafspraken; naar een aanpak en programma tijdens de opleidingsfase en/of voor de professionele groei van startende leraren tijdens de inductiefase.
 • Je bent op de hoogte van de aanpak en alle instrumenten die ingezet worden bij het begeleiden van aankomende en startende leraren en bekwaam in het beoordelen. Je kent de inhoud van de basisen vervolgcursussen en van de opleidingen voor mentoren/werkplekbegeleiders. Je bewaakt de kwaliteit van het opleiden binnen je eigen school.

Takenpakket

 • Je neemt deel aan de beleidsbijeenkomsten van Opleiden met Esprit.
 • Je levert een bijdrage aan de continue kwaliteitsontwikkeling van het Samen Opleiden & Inductie.
 • Je neemt op uitnodiging van de schoolopleider minimaal 1x per 6 weken deel aan bijeenkomsten met het opleidingsteam en levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunten.
 • Je informeert en betrekt het managementteam bij de voortgang en de kwaliteitsborging.
 • Je bewaakt de werkdruk-reductie voor startende leraren in de eerste drie jaar
 • Je vervult een sturende, stimulerende en faciliterende rol voor schoolopleiders en stuurt op de kwaliteit van hun functioneren.
 • Je bewaakt de gewenste verhouding tussen aankomende, startende en ervaren leraren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.